ثبت نام دوره جامع مدیریت حرفه ای کسب و کار

Shop - آکادمی استاد مربی

در حال برگزاری
دوره مدیریت  حرفه ای کسب و کار

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار

۵۲
۰
۱۹
۲۱ ۱۷ میلیون تومان
در حال برگزاری
لایف کوچینگ انسان خردمند

لایف کوچینگ انسان خردمند

۲۶
۰
۲۵
۳.۶ ۲.۷ میلیون تومان
در حال برگزاری
مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار

۰
۰
۵۰۰ هزار تومان
در حال برگزاری
مشاوره موفقیت فردی

مشاوره موفقیت فردی

۰
۰
۲۵۰ هزار تومان
در حال برگزاری
مدیر حرفه ای

مدیر حرفه ای

۰
۰
۳ میلیون تومان
در حال برگزاری
انسان حرفه ای (اقساطی)

انسان حرفه ای (اقساطی)

۰
۰
۶۰۰ هزار تومان
در حال برگزاری
لایف کوچینگ انسان حرفه ای

لایف کوچینگ انسان حرفه ای

۵۲
۰
۲.۷ میلیون تومان
در حال برگزاری
کسب و کار نوجوانان (مقدماتی)

کسب و کار نوجوانان (مقدماتی)

۰
۰
۶ میلیون تومان
در حال برگزاری
کسب و کار نوجوانان (پیشرفته)

کسب و کار نوجوانان (پیشرفته)

۰
۰
۸ میلیون تومان