توانایی های بالقوه ات را به بالفعل تبدیل کن، به بالاترین سطح از دستاوردهایت برس،

خودت را متحول کن، حرفه و تجارتت را رشد بده