کوچینگ رشد فردی
01

استاد مربی نام مجموعه ای متشکل از جوانان با انگیزه و متخصص است که در کنار موسسین کارآفرین و با سابقه خود نه تنها بدنبال تغییر بلکه تحول جنبه های فردی و کسب و کار انسانهاست. این مجموعه با بهره مندی از متخصصین آموزش و تیم تحقیقاتی و مطالعاتی خلاقی که دارد دوره های آموزش را بر اساس نیاز جامعه طراحی میکند تا هم باعث افزایش توانمندی در افراد شود و هم زمینه ساز توانگری آنان را فراهم نماید تا این افراد توانمند بتوانند در زندگی فردی و کسب و کار خود به خودشکوفایی برسند.

استاد مربی

داستان استاد مربی برگرفته از تخصص در جهت ایجاد تغییر و تحول است. در همین راستا در سال ۱۳۹۷ با سایت “استاد مربی” کار خود را شروع کرد و هر سال تلاش نمود قویتر و جامع تر از سال قبل عمل نماید تا به مرجع دریافت آموزش های کوچینگ فردی و شغلی تبدیل شود. در ادامه با برگزاری دوره های آموزشی مختلف بیش از هزار نفر را در حوزه های رشد و بهبود فردی و توسعه کسب و کار آموزش داده و پشتیبانی نمود.

امیر قدمی بنیانگذار و مدیر آموزش مجموعه که فارغ التحصیل و متخصص آموزش است تلاش نمود مجموعه ای چند بعدی برخواسته از دانش و توانش را در جهت مواجهه نمودن دانشجویان با واقعیت های زندگی امروزی طراحی و پیاده سازی نماید تا ضمن افزایش سطح توانمندی دانشجویان بتواند زمینه های توانگری را در آنان فراهم نماید.

اعظم حسینی بنیانگذار و مدیریت مجموعه با تجربه بیش از ۱۳ سال کارآفریتی و تدریس و همچنین مجهر بودن به علم روز کوچینگ بعنوان لایف کوچ بین المللی تمام دانش و تجربه خود را بکار گرفت تا به رویای تربیت استادان و مربیان متخصص و حرفه ای جامعه عمل بپوشاند.

امروز مجموعه استاد مربی بدنبال تربیت و پرورش و همچنین توانمند سازی افراد در جهت مجهز نمودن آنها به علم روز می باشد که در این مسیر از تخصص نیروهای جوان، علاقمند و خلاق نهایت بهره مندی را میبرد.

استاد مربی

استاد مربی با شناخت نیازهای روز حوزه آموزش و مهارت های فردی و کسب و کار و برخورداری از ترندهای روز در حوزه لایف کوچینگ و بیزینس کوچینگ تلاش میکند نیازهای دانشجویان را به بهترین شکل برطرف نماید.

در حال حاضر دوره های آموزشی حضوری و آنلاین آکادمی استاد مربی در زمینه های مدیریت کسب و کار، کسب و کار دیجیتال، پرورش مدرس و مربی مهارت های فردی و کسب و کار می باشد.

استاد مربی

استاد مربی با شناخت نیازهای روز حوزه آموزش و مهارت های فردی و کسب و کار و برخورداری از ترندهای روز در حوزه لایف کوچینگ و بیزینس کوچینگ تلاش میکند نیازهای دانشجویان را به بهترین شکل برطرف نماید.

در حال حاضر دوره های آموزشی حضوری و آنلاین آکادمی استاد مربی در زمینه های مدیریت کسب و کار، کسب و کار دیجیتال، پرورش مدرس و مربی مهارت های فردی و کسب و کار می باشد.

missing

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

missing

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

missing

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

missing

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..